МОНИТОРИНГОВАЯ ОЦЕНКА УРБАНОЗЁМОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Elena Vasylyevna Borzdyko, Marina Vasilievna Avramenko, Igor Vladimirovich Moskalenko, Lydia Nikolaevna Anishchenko


Аннотация


Впервые для Брянской области (Нечерноземье РФ) создана мониторинговая база по эколого-химическим и альгологическим показателям почв малых городов, различающихся численностью населения и развитием промышленного производства. Использовались маршрутные методы, методы химического и альгологического исследования почв. Общее состояние урбанозёмов оценивали по индексу Zс.

В почвах малых городов староосвоенного региона – городе Карачеве, Новозыбкове, Унече, Фокино – максимальное валовое содержание зарегистрировано для свинца, меди и цинка. Значения индекса Zс изменяется от 10 до 56, что свидетельствует о наличии зон с допустимым уровнем химического загрязнения, умеренно – опасным, высоко опасным загрязнением. В исследуемых пробах почв содержание тяжёлых металлов выявляет преобладание допустимого и умеренно-опасного уровня загрязнения. В городе Фокино преобладают зоны с высоко-опасным и умеренным загрязнением по индексу Zс, что свидетельствует о значительном влиянии крупного химического производства на почвы в малом промышленном городе.

Для малых городов Брянской области впервые составлена почвенно-­альгологическая база, как отражение условий, имеющихся в верхних почвенных горизонтах. Для четырёх малых городов обнаружены 29 видов почвенных водорослей из пяти отделов. В антропогенных местообитаний особым разнообразием отличаются отделы Cyanophyta (порядок Nostocales, Oscillatoriales), отдел Chlorophyta (порядок Chlorococcales), малой видовой представленностью отделов Xantophyta, Bacillariophyta. В качестве биоиндикаторов могут рассматриваться доминанты в почвах первой и второй группы (Zc менее 16, от 16 до 32) Cylindrospermum muscicola, Nostoc commune, Phormidium autumnale . В наиболее загрязненных почвах (Zc от 32 до 128) преобладают виды Chlorococcum sp., Microcoleus vaginatus, Euglena viridis, Nostoc commune. Полученные результаты – основа биомониторинговых и экоаналитических исследований урбанозёмов малых городов.


Ключевые слова


урбанозёмы; малые урбоэкосистемы; альгоиндикация; Zc; Брянская область

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Bezuglova O.S., Gorbov S.N., Morozov I.V., Nevidomskaya D.G. Urbopochvovedenie [Urban soil science]. Rostov-on-Don: Publishing House of SFU, 2012, 264 p.

Gerasimova M.I., Stroganova M.N., Mozharova N.V., Prokof’eva T.V. Antropogennye pochvy [Man-made soil]. Smolensk: Oikumena, 2003. 268 p.

Vodyanitskiy Yu.N. Zagryaznenie pochv tyazhelymi metallami i metalloidami i ikh ekologicheskaya opasnost’ (analiticheskiy obzor) [Soil pollution with heavy metals and metalloids and their environmental hazard (analytical review)]. Pochvovedenie [Soil science], 2013, no 7, pp. 872–881.

Manta D.S. Heavy metals in urban soils: a case study from the city of Palermo (Sicili), Itali / D.S. Manta, M. Angelone, A. Bellanca, R. Neri, M. Sprovieri. The Science of the Total Environment, 2002, Vol. 300, no 1–3, pp. 229–243.

Metodika vypolneniya izmereniy massovoy doli metallov i oksidov metallov v poroshkoobraznykh probakh pochv metodom rentgenofluorestsentnogo analiza. M 049-P/0 [Methodology for measuring the mass fraction of metals and metal oxides in powdery soil samples by x-ray fluorescence analysis. M 049-P / 04]. St. Petersburg: LLC NPO Spectron, 2004, 20 p.

GOST 17.4.4.02-84. Metody otbora i podgotovki prob dlya khimicheskogo, bakteriologicheskogo, gel’mintologicheskogo analiza [Sampling and sample preparation methods for chemical, bacteriological, helminthological analysis]. Sprav.-pravovaya sistema «Konsul’tantPlyus». URL: http://www.consultant.ru. (accessed: 10.12.2019).

GOST 17.4.3.01-83 Pochvy. Obshchie trebovaniya k otboru prob [Soil. General requirements for sampling]. [Elektronnyy resurs]. Sprav.-pravovaya sistema «Konsul’tantPlyus». URL: http:// www.consultant.ru. (accessed: 5.06.2015).

Metodicheskie rekomendatsii po provedeniyu polevykh i laboratornykh issledovaniy pochv i rasteniy pri kontrole zagryazneniya okruzhayushchey sredy metallami [Guidelines for conducting field and laboratory studies of soils and plants in the control of environmental pollution by metals]. Edited by: N.G. Zyrina and S.G. Malakhova. Moscow: Hydrometeoizdat, 1982. 108 p.

Anishchenko L.N., Skovorodnikova N.A., Markina Z.N., Borzdyko E.V. Rezul’taty issledovaniya khimicheskogo zagryazneniya urbanozemov g.Bryansk, Nechernozem’e RF [The results of a study of chemical pollution of urban soils, Bryansk, Non-Black Earth Region of the Russian Federation]. V mire nauchnykh otkrytiy [In the world of scientific discoveries], no 5-2(77), 2016, pp. 11-21.

Zvyagintsev D.G., Aseeva I.V., Bab’eva I.P. Metody pochvennoy mikrobiologii i biokhimii [Methods of soil microbiology and biochemistry] Moscow: Moscow Publishing House University, 1980, p. 224.

Zenova G.M., Stepanov A.A., Likhacheva A.A. Praktikum po biologii pochv [Soil biology workshop]. Moscow: Moscow Publishing House. university, 2001, 132 pp.

Dabakhov M.V., Chesnokova E.V. Tyazhelye metally v parkovykh pochvakh goroda [Heavy metals in the park soils of the city]. Ekologiya urbanizirovannykh territoriy [Ecology of urban areas], 2007, № 3, pp. 7–14.

Vodyanitskiy Yu.N., Yakovlev A.S. Otsenka zagryazneniya pochvy po soderzhaniyu tyazhelykh metallov v profile [Assessment of soil pollution by the content of heavy metals in the profile]. Pochvovedenie [Soil science], 2011, no 3, pp. 329–335.

Ol’kova A.S., Berezin G.I., Ashikhmina T.Ya. Otsenka sostoyaniya pochv gorodskikh territoriy khimicheskimi i ekologo-toksikologicheskimi metodami [Assessment of soil conditions in urban areas by chemical and environmental-toxicological methods]. Povolzhskiy ekologicheskiy zhurnal [Volga ecological magazine], 2016, no 4, pp. 411–423.

Sukhanova N.V. Suktsessii pochvennykh vodorosley gorodskikh svalok tverdykh bytovykh otkhodov [Succession of soil algae in municipal landfills of municipal solid waste] Botanicheskiy zhurnal [Botanical magazine], 1996, no 2, pp. 54–61.

Kabirov R.R., Shilova N. I. Pochvennye vodorosli svalok bytovykh otkhodov [Soil algae landfill waste]. Ekologiya [Ecology], 1998, no 5, pp. 25–29.

Anishchenko L.N. Opyt ispol’zovaniya al’goflory v impaktnom monitoringe pochv khimicheski opasnogo tekhnogennogo ob”ekta (na primere Bryanskoy oblasti, RF) [The experience of using algoflora in impact monitoring of soils of a chemically dangerous technogenic object (by the example of the Bryansk region, Russia)]. Promyshlennaya botanika. Sbornik nauchnykh trudov [Promyshlennaya botanika. Sbornik nauchnykh trudov.]. Donetsk: State Institution “Donetsk Botanical Garden”, vol. 15-16, 2016, pp. 82–93.

Dorokhova M.F., Kosheleva N.E., Terskaya E.V. Algae and Cyanobacteria in Soils of Moscow. American Journal of Plant Sciences, 2015, 6, pp. 2461–2471.

Van Straalen N.M., Krivolutsky, D.A. Bioindicator Systems for Soil Pollution. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1995, 500 p.

Kosheleva N.E., Kasimov N.S., Vlasov D.V. Factors of the Accumulation of Heavy Metals and Metalloids at Geochemical Barriers in Urban Soils. Eurasian Soil Science, 2015, vol. 48, pp. 476–492.
DOI: https://doi.org/10.12731/2658-6649-2019-11-1-90-102

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
(c) 2019 Elena Vasylyevna Borzdyko, Marina Vasilievna Avramenko, Igor Vladimirovich Moskalenko, Lydia Nikolaevna Anishchenko

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

ISSN 2658-6649 (print)

ISSN 2658-6657 (online)

HotLog Яндекс цитирования