КАНЦЕРОГЕННЫЕ СВОЙСТВА ГИДРОЛИЗАТОВ КОКОСОВОГО МАСЛА

S. Y. Noskova, O. O. Babich, L. S. Dyshlyuk, O. A. Ivina


Аннотация


На предыдущих этапах исследования были получены продукты гидролиза кокосового масла с применением различных ферментов липолитического действия. Показано, что гидролизаты кокосового масла обогащены такими жирными кислотами, как каприновая, лауриновая и стеариновая. Канцерогенность ферментативных гидролизатов кокосового масла изучали c применением теста Эймса, использующего бактерии Salmonella typhimurium в качестве тест объекта. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии у ферментативного гидролизата кокосового масла канцерогенных свойств.


Ключевые слова


гидролизат кокосового масла; канцерогенность; тест Эймса; жирные кислоты

Литература


Kadolich Zh.V. Rastitel’nye masla: svoystva i metody kontrolya kachestva / Zh.V. Kadolich, I.O. Delikatnaya, E.A. Tsvetkova // Potrebitel’skaya kooperatsiya. 2010. № 4(31). S. 78–84.

Pilipenko T.V. Tovarovedenie i ekspertiza pishchevykh zhirov / T.V. Pilipenko. SPb.: Giord, 2006. 384 s.

Effects of coconut (Cocos nucifera L.) protein hydrolysates obtained from enzymatic hydrolysis on the stability and rheological properties of oil-in-water emulsions / Thaiphanit S., Schleining G., Anprung P. // Food hydrocolloids. 2016. Vol. 60, рр. 252–264.

Analiz produktov gidroliza kokosovogo masla fermentom lipoliticheskogo deystviya / Noskova S.Yu., Belova D.D., Zimina M.I., Antoshkina M.V. // Pishchevye innovatsii i biotekhnologii materialy IV Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 2016. S. 88–90.

Saratovskikh E.A. Genotoksichnost’ pestitsidov v teste Eymsa i ikh sposobnost’ k obrazovaniyu kompleksov s DNK / E.A. Saratovskikh, V.M. Glazer, N.Yu. Kostromina, S.V. Kotelevtsev // Ekologicheskaya genetika. 2007. T. V. №3. S. 46–54.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2019 Автоматизация и управление в технических системах

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2306-1561