ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК В ЖАНРЕ ПУБЛИЧНОЙ НАУЧНОЙ ЛЕКЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Oxana Evgenyevna Nosova, Alena Valeryevna Medvedeva


Аннотация


Представленное исследование фокусируется на лингвокультурологической интерпретации коммуникативных стратегий и тактик в жанре публичной научной лекции.

Актуальность данной работы определяется потребностью дальнейшего исследования публичной научной лекции в рамках коммуникативной лингвистики, а также лингвокультурологического толкования коммуникативных процессов.

Предметом исследования выступают стратегии, реализующие процесс коммуникации говорящим на публичной научной лекции.

Объектом изучения выступает коммуникация, реализуемая в ходе выступления на научно-популярной лекции.

В работе использовались такие методы исследования как лингвокультурологический анализ, прагматическое описание, контекстуальный и дискурсивный анализы.

Материалом исследования для данной работы послужили публичные выступления, представленные на площадке американских научных конференций TED. Анализируется коммуникативное поведение говорящего, осуществляющего англоязычное публичное выступление.

В теоретической части статьи основным вопросом выступает то, что коммуникативные стратегии обусловлены лингвокультурным кодом.

В ходе исследования устанавливается, что лингвокультурологическая специфика публичной лекции в англоязычной коммуникации обусловлена такой ценностной доминантой как «стратегичность англоязычного общения».

Результаты работы могут быть использованы в преподавании теории коммуникации, спецкурсов по лингвокультурологии, дискурсу, речевым жанрам, социолингвистике.


Ключевые слова


коммуникативная стратегия; коммуникативная тактика; популярная научная лекция; лингвокультурный код; речевой жанр; ценностная доминанта

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Alefirenko N.F. Rechevoj zhanr, diskurs i kul’tura [Speech Genre, Discourse and Culture]. Zhanryrechi: sb. nauch. st. Saratov: Izd. tsentr “Nauka”, 2007. Vyp. 5, pp. 44–55.

Anisimova T.V. Tipologiya zhanrov delovoy rechi: Ritoricheskiy aspekt: Avtoreferat diss. … dokt. filol. nauk. [Genres typology of business speech: Rhetorical aspect]: Avtoreferat diss. … dokt. filol. nauk. Krasnodar, 2000. 45 p.

Ermoshin Y.A., Alontseva N.V. Kommunikativnye stereotypy predstaviteley razlichnykh kul’turno-lingvisticheskikh soobshchestv, osushchestvlyayushchikh angloyazychnoe ofitsial’noe publichnoe vystuplenie na angliyskom yazyke [Communication stereotypes of representatives of different cultural-linguistic communities officially addressing in public in English]. Vestnik RUDN, seriya Russkiy i inostrannye yazyki i metodika ikh prepodavaniya, 2016, № 4, pp. 82–92.

Ivanova S.V. Aktual’nye problem lingvokul’turologicheskikh issledovaniy [Current issues of linguocultural research]. Sistema yazyka: sinkhroniya i diakhroniya: Mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh statey [Language system: synchrony and diachrony: Interuniversity collection of scientific articles]. Ufa: RITs BashGU, 2009, рр. 267–273.

Ivanova S.V. Kul’turnye kody kak neot”emlemyy element kommunikativnoy kompetentsii [Cultural codes as an integral part of communication competence]. Lermontovskie chteniya – XIII. Teoriya i praktika obucheniya inostrannym yazykam i kul’turam v kontekste realiy Bolonskogo protsessa: sbornik statey po materialam Mezhdunarodnogo nauchno-metodicheskogo simpoziuma [Lermontov readings – XIII. Theory and practice of teaching foreign languages and cultures in the context of the realities of the Bologna process: a collection of articles based on the materials of the International Scientific and Methodological Symposium]. Pyatigorsk: Izdatel’stvo PGLU, 2011, pp. 115–120.

Issers O.S. Kommunikativnye strategii i taktiki russkoy rechi [Communicative strategies and tactics of the Russian language]. M.: Editorial URSS, 2002. 284 p.

Karasik V.I. Yazykovoy krug: lichnost’, kontsepty, diskurs [Language circle: personality, concepts, discourse]. M.: Gnozis, 2004. 390 p.

Kuzmenkova J.B. Ot traditsiy kul’tury k normam rechevogo povedeniya britantsev, amerikantsev i rossiyan [From cultural traditions to standards of speech conduct of the British, American and Russian people]. M.: GU VShE, 2005. 316 p.

Larina T.V. Kategoriya vezhlivostiistil’ kommunikatsii [The category of politeness and communication style]. M.: Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi, 2009. 516 p.

Leontovich O.A. Russkie i amerikantsy: paradoksy mezhkul’turnogo obshcheniya: Monografiya [Russians and Americans: paradoxes of intercultural communication: Monograph]. M.: Gnozis, 2005. 352 p.

Medvedeva A.V. Kommunikativnye strategii i taktiki pri vyrazhenii kriticheskogo suzhdeniya v angliyskoy lingvokul’ture (na material sovremennogo angliyskogo yazyka): dis. … kand. filol. Nauk [Communication strategies and tactics while expressing critical judgment in English linguoculture (on English language resources)]. Diss. … kand. fil.nauk.Ufa, BashGU, 2015.190 p.

Medvedeva A.V. Osobennosti projavlenija rechepovedencheskogo koda pri realizacii konstruktivnoj kritiki (na material sovremennogo anglijs­kogo jazyka [The peculiarities of expressing speech behavior code while using constructive criticism (on English language resources)]. Krasnojarsk: V mire nauchnyh otkrytij 2015. №3.3 (63), pp. 1463–1483.

Nagieva E.B. Rechevaja organizacija teksta publichnoj lekcii (na material televizionnogo cikla Academia) [Speech organization of texts of public lectures (on resources of television series. Academia)]. Avtoreferat diss. … kand. filol. nauk. SPb, 2017. 27 p.

Nosova O.E. Kul’turoobuslovlennye dominanty neverbal’nogo kommunikativnogo povedenija v anglojazychnom obshhenii [Culture-dependent dominants of nonverbal communication conduct in English intercourse]. Kazanskaja nauka. № 4, 2014. Kazan’: Izd-vo Kazanskij Izdatel’skij Dom, 2014, pp. 163–166.

Popova E.S. Struktura manipuljativnogo vozdejstvija v reklamnom tekste [The structure of manipulating effect in an advertising text]. Izvestija Ural’skogo gumanitarnogo universiteta № 24 (2002), рр. 276–288.

Telia V.N. Russkaja frazeologija. Semanticheskij, pragmaticheskij i lingvokul’turologicheskij aspekty [Russian Phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects]. M.: Shkola «Jazyki russkoj kul’tury», 1998. 288 p.

Khomutova T.N. Strategii nauchnogo diskursa: integral’nyj podhod [Science discourse strategies: integral approach]. Vestnik Juur GU. Serija «Lingvistika» 2015. V.12, № 3, pp. 15–22.

Chernyavskaya V.E. Lingvistika teksta. Lingvistika diskursa: ucheb. Posobie [Text Linguistics. Discourse linguistics: a tutorial]. M.: FLINTA: Nauka, 2013. 208 p.

Kaplan R.B. Cultural thought patterns in inter-cultural education. Language learning. 1966. Vol. 16, pp. 1–20.

Gilbert E. Your elusive creative genius. https://www.ted.com/talks/elizabeth_gilbert_on_genius.

Pinker S. What our language habits reveal. https://www.ted.com/talks/steven_pinker_on_language_and_thought.

Robbins A. Why we do what we do. https://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do.
DOI: https://doi.org/10.12731/2077-1770-2018-4-3-179-194

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 Oxana Evgenyevna Nosova, Alena Valeryevna Medvedeva

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2077-1770 (print)