CONTINUOUS ECONOMIC EDUCATION AS THE FACTOR OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PERSONALITY

T. J. Lomakina, M. G. Sergeeva, N. I. Shcherbakova


Аннотация


The necessity of continuous economic education of future professionals is caused by importance of forming correct understanding of the economic reality, of comprehension of economic basic laws, of understanding of global and national tendencies in economic development; the growing role of continuous economic education as a major factor of formation and development of a postindustrial society is shown; the reasons and circumstances of the active reference of the domestic pedagogical science and practice to problems of economic education are emphasized; the factors influencing development of continuous economic education are established in the article. Continuous economic education is considered as a part of continuous education promoting the formation of a competitive expert in conditions of market economy, demanded on labour market and directed on formation of economic competencies depending on the type of preparation (economic and not economic) at different educational levels according to models of the graduate and the teacher and realized by means of economic training and economic education.

Ключевые слова


postindustrial society; economic education; market economy; continuous economic education

Литература


Bulatov A.S. Ekonomika [Economics]. M., 1999.

Zaguzov N.I. Tekhnologiya podgotovki i zashchity kandidatskoy dissertatsii [Technology of the master's thesis preparation and protection]. M.: Research center, 1993. 114 p.

Kinelev V.G., Mironov V.B. Obrazovanie, Vospitanie, kul'tura v istorii tsivilizatsii [Formation, education, culture in the history of a civilization]. M.: Vlados, 1998. 519 p.

Klarin M. V. Pedagogicheskaya tekhnologiya v uchebnom protsesse. Analiz zarubezhnogo opyta [Pedagogics technology in the educational process. The analysis of foreign experience]. M., 1989. 196 p.

Koshkina N.B. Mnogourovnevaya professional'naya podgotovka spetsialistov v usloviyakh rynka truda [Multilevel vocational training of experts in conditions of labour market]. Kemerovo, 2007. 251 p.

Lomakina T.Yu. Sovremennyy printsip razvitiya nepreryvnogo obrazovaniya [Modern principle of continuous education development]. M.: Nauka, 2006. 221 p.

Sergeeva M.G. Nepreryvnoe ekonomicheskoe obrazovanie v usloviyakh paritetnosti obrazovaniya i ekonomiki v obnovlyayushcheysya Rossii [Continuous economic education in conditions of parity of educations and economy in the updated Russia]. ETAP: Ekonomicheskaya Teoriya. Analiz. Praktika. 2011. № 5. pp. 117-128.

Smirnova T.V., Prosnyakova T.N. Metodicheskie rekomendatsii k fakul'tativnomu kursu "Ekonomika" [Methodical recommendations to a facultative course "Economy"]. Fedorov, 2007.
DOI: https://doi.org/10.12731/2070-7568-2014-6-7

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2016 Наука КрасноярьяКонтент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2070-7568 (Print)