№ 5 (2014)

Eng

Содержание

Деятельность региональных инновационных площадок

A. D. Murzin
8-16
E. B. Gokzhaeva, M. A. Ponomareva
17-35

Инвестиционное проектирование и управление инновационными бизнес-процессами

O. V. Shabanova
36-50

Инновации в образовании

N. N. Bedenko, M. G. Sergeeva
51-69
V. I. Khabarov, I. S. Volegzhanina, S. V. Chusovlyanova
70-79
T. V. Lavrenteva, O. L. Utkina
80-90
L. N. Shcherbatykh
91-97
T. A. Silantieva
98-110
N. Y. Gutareva
111-118
L. V. Vishnevetskaja, E. V. Knjazkova
119-128
N. V. Zhbankova, N. V. Lukyanchenko
129-140

Инновационная политика и экономика

L. O. Shtanko
141-150
A. N. Kharchenko
151-163
V. A. Tsokova
164-173
V. I. Zlotkovsky, A. V. Zlotkovskaya
174-184