ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Lyubov Dmitrievna Starostina, Mariya Anatolevna Filippova


Аннотация


В статье освещается работа детского психолога по коррекции эмоциональных проблем детей дошкольного возраста. В качестве метода коррекции используется песочная терапия – Sandplay, включенная в систему пихолого-педагогических занятий с детьми в детском саду.

Цель – выявление эффективности коррекции и условий необходимых для успешной реализации метода в работе педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения.

Методология и методы исследования. Исследование базируется на концепциях аналитической психологии, психологических учениях о роли игры и эмоций в психическом развитии ребенка. Применены методы теоретического анализа, беседы, наблюдения, экспертных оценок, количественно-качественного анализа результатов.

Результаты. На основании данных психологического обследования была разработана программа коррекции с применением метода песочной терапии. Эффективность проведенной работы отразилось в нормализации уровня эмоциональной возбудимости, нейтрализации невротических симптомов, эмоционального благополучия. Рассмотрены условия обеспечивающие успешность применения метода в деятельности педагога-психолога дошкольного образования.

Область применения результатов. Программа может быть рекомендована психологам системы дошкольногообразования. Диагностический блок программы будет полезен в психопрофилактической, медико-реабилитационной работе по части изучения динамики изменений в результате применения любого психотерапевтического метода по коррекции эмоциональных нарушений в детском возрасте.


Ключевые слова


песочная терапия (Sandplay); психоэмоциональное состояние; эмоциональные нарушения; старший дошкольный возраст; эмоциолнальная возбудимость; тревожность; эмоциональное благополучие

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Allan G. The landscape of the child’s soul. [Translation from English] SPb.: Dialogue-Lotac, 1997.

Barsukova O.V. Pes Pesochnaya igroterapiya dlya doshkol’nikov [Sandplay therapy for preschool children]. Voprosy doshkol’noy pedagogiki [Questions of preschool pedagogy]. 2017. No. 2, рр. 5–7. https://moluch.ru/th/1/archive/54/1951/

Bolshebratskaya E.E. Pesochnaya terapiya [Sandplay therapy]. Petropavlovsk: Inform-Vest, 2010. 74 p.

Breslav G.M. Problemy emotsional’noy regulyatsii obshcheniya u doshkol’niko [Problems of emotional regulation of communication in preschool children]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology]. 2000, no. 3, pр. 53–59.

Vygotsky L.S. Diagnostika razvitiya i pedologicheskaya klinika trudnogo detstva [Diagnostics of development and pedological clinic of difficult childhood]. M., 1986.

Grabenko T.M, Zinkevich-Evstigneeea T.D. Korrektsionnye, razvivayushchie i adaptiruyushchie igry [Correctional, developing and adapting games]. SPb.: OOO “IzdatelstvoDetstvo-Press”, 2002.

Dosayeva R.N. Psikhologicheskaya korrektsiya emotsional’nykh sostoyaniy razlichnoy etiologii u doshkol’nikov [Psychological correction of emotional States of different etiology in preschool children]. Izvestiya Yuzhnogo federal’nogo universiteta. Pedagogicheskie nauki [Proceedings of the southern Federal University]. Pedagogicheskie nauki. 2011. no. 2, рp. 101–107.

Epanchintseva O.Yu. Rol’ pesochnoy terapii v razvitii emotsional’noy sfery detey doshkol’nogo vozrasta: Konspekty zanyatiy. Kartoteka igr [The Role of a Sand Therapy in the development of the emotional sphere of children of preschool age. Game files]. SPb.: OOO «Izdatelstvo «Detstvo-press», 2010.

Zaporozhets A.V., Neverovich Ya.Z. K voprosu o genezise, funktsii i strukture emotsional’nykh protsessov u rebenka [To the question of the Genesis, function and structure of emotional processes in the child]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology]. no. 6, 1974, рp. 59–73.

Zaharov A.I. Nevrozyi u detey [Neuroses in children]. SPb.: Soyuz, 2004.

Zenkovskiy V.V. Psikhologiya detstva [Psychology of childhood]. M.: Akademiya, 1996. 346 p.

Zinkevich-Evstigneeea T.D., Grabenko T.M. Praktikum po pesochnoy terapii [Workshop on sand therapy]. SPb.: Rech, 2002.

Karelina I.O. Emotsional’nye narusheniya v doshkol’nom vozraste i ikh korrrektsiya [Emotional disorders in preschool age and their correction]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik [Yaroslavl pedagogical Bulletin]. 2004. no. 1–2 (38–39), рp. 104–108.

Psikhodiagnostika emotsional’noy sfery lichnosti : prakticheskoe posobie [Psychodiagnostics of the emotional sphere of the personality: practical guide] / Аvt.-sost. G.A. Shalimova. M.: ARKTI, 2006.

Savina E.A . et al. Roditeli i deti. Psikhologiya vzaimootnosheniy [Parents and children. Psychology of relationships]. M.: Kogito-Tsentr, 2003. 230 p. http://www.iprbookshop.ru/3873.html

Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of General psychology]. M., 1979.

Sakovich N.A. Istoriya i sovremennye tendentsii pesochnoy terapii [History and current trends of sand therapy]. Vestnik Prakticheskoy Psikhologii Obrazovaniya [The Bulletin of Practical Psychology of Education]. 2007, no. 2.

Sapozhnikova O.B., Garnova E.V. Pesochnaya terapiya v razvitii doshkol’nikov [Sand therapy in the development of preschool children]. M.: TTs Sfera, 2017. 64 p.

Tomkrasova Zh.V. Vozmozhnosti pedagogicheskoy pesochnitsy v razvitii detey doshkol’nogo vozrasta [Pedagogical Possibilities of the sandbox in the development of preschool children]. Vestnik psikhologii i pedagogiki Altayskogo gosudarstvennogo universiteta [Journal of psychology of Altai state University]. 2017. no. 4, рp. 141–149.

Freyd A. Teoriya i praktika detskogo psikhoanaliza [The theory and practice of child psychoanalysis]. [Translation from English] M.: Aprel Press, ZAO Izd-vo EKSMO-Press, 1999. 384 p.

Chukhrova M.G., Belobrykina O.A., Radovanovich M. Profilaktika psikhosomaticheskikh narusheniy emotsional’nogo geneza v doshkol’nom vozraste [Prevention of psychosomatic disorders of emotional origin in preschool age]. Uticaj porodice na formiranje kreativne ličnosti: Zbornik radova. Urednici: Mirjana Milankov, Julijan Tamas; Novi Sad, Filozofski fakultet Univerzitet. 2015, рp. 127–131.

Shteynkhard L. Yungianskaya pesochnaya psikhoterapiya [Jungian sand therapy]. [Translation from English]. SPb.: Peter, 2001.

El’konin D.B. K probleme periodizatsii psikhicheskogo razvitiya v detskom vozraste [The problem of periodization of mental Development in childhood]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology]. 1971. no. 4.

Emotsional’nye narusheniya v detskom vozraste i ikh korrektsiya [Emotional disorders in childhood and their correction]/ V.V. Lebedinskiy, O.S. Nikolskaya, E.R. Baenskaya, M.M. Libling. M.: Izdatelstvo Mosk. un-ta, 1990. p.197.

Yung K.G. Analiticheskaya psikhologiya: ee teoriya i praktika. Tavistokskie lektsii [Analytical psychology: its theory and practice. The Tavistock lectures]. [Translation from English] SPb.: BSK, 1998

Yakubenko O.V. Pesochnaya terapiya kak sredstvo korrektsionnoy pomoshchi detyam s emotsional’nymi narusheniyami [Sandtherapy as a means of correctional assistance to children with emotional disorders]. Sovremennye napravleniya psikhologo-pedagogicheskogo soprovozhdeniya detstva. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Modern directions of psychological and pedagogical support of childhood. Materials of scientific and practical conference]. Edited by G. S. Chesnokova, E.V. Ushakova. 2018, рp. 195–196.

Kalff D. Sandplay. A Psyhoteraputic Approach to the Psyche. USA: TemenosPress, 2003. P. 169.

Labovitz Boih В., Goodwin Е. A Sandplay therapy. Lnd.: W.W. Norton and Company, 2000.

Lowenfeld M. Play in childhood. With a foreword by John Davis. [1935]. London, NewYork, 1991.

Mitchell R.R., Friedman H.S. Sandplay. Past, Presentand Future. 2002.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2018-10-133-150

(c) 2018 Lyubov Dmitrievna Starostina, Mariya Anatolevna Filippova

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования