ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Oleg Aleksandrovich Prokonich


Аннотация


В статье рассматриваются различные подходы к пониманию временной перспективы личности. Формулируется предположение о важности динамики характеристик временной перспективы личности студентов, как показателя эффективности образовательно-воспитательного процесса в высших учебных заведениях. Представлены результаты эмпирического исследования особенностей временной перспективы личности студентов в процессе обучения в вузе. Проанализирована динамика таких особенностей отношения к личному прошлому, настоящему и будущему как активность, эмоциональная окраска, величина, структура, ощущаемость, направленность и пр. Приведены результаты эмпирического исследования, демонстрирующие вариативность характеристик временной перспективы личности на разных этапах обучения. 


Ключевые слова


временная перспектива личности; психологическое время; личностные особенности студентов; процесс обучения в вузе

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Abulkhanova К. A., Berezina T.N. Vremya lichnosti i vremya zhizni [Time of personality and time of life]. SPb.: Aleteyya, 2001. 304 p.

Vasserman L.I., Trifonova E.A., Chervinskaya K.R Semanticheskiy differ-entsial vremeni: ekspertnaya psikhodiagnosticheskaya sistema v meditsinskoy psikhologii: posobiye dlya vrachey i meditsinskikh psikhologov [Semantic differen-tial of time: expert psycho-diagnostic system in medical psychology: a guide for doc-tors and medical psychologists]. SPb.: SPb NIPNI im. V.M. Bekhtereva, 2009. 44 p.

Vechkanova E.M., Neyaskina Y.Y. Osobennosti vremennoy perspektivy lichnosti pri razlichnykh tipakh aktual'nogo smyslovogo sostoyaniya [Personality’s temporal perspective in various types of actual conceptual state] // Vestn. KRAUNTS. Ser.: Gumanitar. nauki. 2011. № 2 (18). P. 167-178.

Zimbardo F., Boyd Dzh. Paradoks vremeni. Novaya psikhologiya vremeni, kotoraya uluchshit vashu zhizn' [The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your Life]. SPb.: Rech', 2010. 352 p.

Ivanov M.S., Yanitskiy M.S. K probleme otsenki potentsiala samorealizatsii lichnosti v protsesse obucheniya [The problem of assessing potential self-realization during the period of study] // Filosofiya obrazovaniya. 2004. №3 (11). P. 233-241.

Kovalev V.I. Osobennosti lichnostnoy organizatsii vremeni zhizni [Features of personal organization lifetime] // Gumanisticheskiye problemy psikhologicheskoy teorii. M.: Nauka. 1995. P. 179-185

Klochko V.E. Ontopedagogika: Psikhologicheskiye osnovy i gumanitarnyy potentsial [Ontopedagogika: Psychological principles and humanitarian potential] // Problemy tselepolaganiya v psikhologicheskikh i pedagogicheskikh issledovaniyakh: materialy II Zabaykal'skoy mezhregional'noy Shkoly mo-lodykh uchenykh. Chita.: ZabGPU, 2003. P. 3-14.

Kulikov L.V. Psikhologiya lichnosti v trudakh otechestvennykh psikhologov [Personality psychology in the works domestic psychologists]. M.: Piter, 2009. 460 p.

Levin K. Dinamicheskaya psikhologiya: Izbrannyye trudy [Dynamic Psy-chology: Selected Works]. M.: Smysl, 2001. 572 p.

Mandrikova E. Yu. Sovremennyye podkhody k izucheniyu vremennoy perspektivy lichnosti [Modern approaches to the study of personality time perspec-tive] // Psikhologicheskiy zhurnal. 2008. № 4. P. 54-65.

Neyaskina Yu.Yu., Mazurkevich A.V. Vzaimosvyaz' sub"yektivnogo kachestva zhizni i vremennoy perspektivy lichnosti [Interrelation between subjective life quality and personality’s time perspective] // Vestnik KRAUNTS. Gumanitarnyye nauki. 2014. № 1 (23). P. 94-105

Nyutten Zн. Motivatsiya, deystviye i perspektiva budushchego [Motivation, action and time perspective]. M.: Smysl, 2004. 608 p.

Seryy A.V. Stanovleniye kompetentnosti prakticheskogo psikhologa [For-mation of competence of the practical psychologist] // Vyssheye obrazovaniye v Ros-sii. 2005. № 5. P. 63-66.

Syrtsova A., Sokolova Ye.T., Mitina O.V. Metodika F. Zimbardo po vremennoy perspective [Ph. Zimbardo Time Perspective inventory] // Psikholog-icheskaya diagnostika. 2007. № 1. P. 85-105.

Syrtsova A., Sokolova E.T., Mitina O.V. Adaptatsiya oprosnika vremen-noy perspektivy lichnosti F. Zimbardo [Adaptation Time Perspective inventory Ph. Zimbardo] // Psikhologicheskiy zhurnal. 2008. № 3. P. 101-109.

Yanitskiy M.S., Seryy A.V., Pelekh Yu.V. Tsennostno-smyslovaya para-digma kak osnova postneklassicheskoy pedagogicheskoy psikhologii [Values and meaning paradigm as basis of postnonclassical pedagogical psychology] // Filosofiya obrazovaniya. 2013. № 1. P. 175-186.

Frank L. K. Time perspectives // Journ. Of Social Philosophy. № 4. 1939. P. 293-312.

Gjesme T. Future-Time Orientation and Motivaion // Advances in Motiva-tion/Eds. T. Gjesme, R. Nygard. Oslo-Stockholm-Copengagen-Oxford-Boston: Scandinavian University Press, 1996. P. 210-222.

Hornik J., Zakay D. Psychological time: The case of time and consumer behavior // Time and Society. 1996. Vol. 5.

Zaleski Z. Personal future in hope and anxiety perspective // Psychology of Future Orientation. Lublin: TowarzystwoNaukowe KUL, 1994. P. 173-194.

Zimbardo P. G., Boyd J.N. Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable Individual-Differences Metric//Journ. of Personality and Social Psychology. 1999. V. 77. № 6. P. 1271-1288.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2015-1-46

(c) 2016 Современные исследования социальных проблем (электронный журнал)Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования