ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

T. V. Richter, A. V. Antipina


Ключевые слова


логические универсальные учебные действия; логические действия; мыслительные операции; виды дидактических игр; математика; дети младшего школьного возраста

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Rikhter T.V. Realizatsiya modulnykh i informatsionnykh tekhnologiy v usloviyakh modernizatsii sistemy shkolnogo matematicheskogo obrazovaniya [Implementation of modular and information technologies in the context of modernization of the system of school mathematics education]. Innovatsii v obrazovanii, 2007, № 8, pp. 49–57.

Markushevskaya Ye.A., Siukhina I.A. Didakticheskaya igra kak sredstvo formirovaniya logicheskikh universalnykh uchebnykh deystviy mladshikh shkolnikov [Didactic game as a means of formation of logical universal educational actions of younger students]. Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya v Rossii, 2016, № 38, pp. 94–96.
DOI: https://doi.org/10.12731/2658-4034-2019-5-66-71

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования