ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И АДАПТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА

Ivan Viktorovich Malyshev, Victoria Sergeevna Fedoseeva


Ключевые слова


стрессоустойчивость и адаптивность личности; адаптационные возможности личности студентов; резистентность (устойчивость) к стрессам

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Grigor’eva M.V., Vagapova A.R., Tarasova L.E., Kashcheyeva A.V., Malyshev I.V. et al. Adaptatsionnaya gotovnost’ lichnosti v sovremennykh usloviyakh razvitiya obshchestva [Adaptive readiness of a person in modern conditions of development of society].pod red. M. V. Grigor’evoy. Saratov. 2016. 124 p.

Malyshev I.V. Social’no-psihologicheskaja adaptacija lichnosti i strategii koping-povedenija uchitelej shkol v processe professional’noj socializacii [Socio-psychological personality adaptation and strategies of coping-behavior of school teachers in the process of professional socialization]. Izvestija Saratovskogo universiteta. Novaja serija. Akmeologija obrazovanija. Psihologija razvitija, 2013, V 2, Iss 1 (5), pp. 30–34.

Malyshev I.V. Harakteristika social’no-psihologicheskoj adaptacii i koping-strategij lichnosti v raznyh uslovijah socializacii [Characteristics of socio-psychological adaptation and coping-strategy of personality in different conditions of socialization]. Sovremennye issledovanija social’nyh problem (jelektronnyj nauchnyj zhurnal), 2012, No 12, P. 23.

Malyshev I.V. Osobennosti stressoustojchivosti i adaptacionnyh harakteristik lichnosti uchashhihsja starshih klassov [Features of stress resistance and adaptation characteristics of personality of senior pupils]. Izv. Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Akmeologija obrazovanija. Psihologija razvitija, 2012, V 1, Iss1. pp. 34–38.
DOI: https://doi.org/10.12731/2658-4034-2019-6-39-44

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования