ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ И СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Viktor Nikolaevich Pustovoytov


Аннотация


Среди значимых интегральных качеств современного человека выделяется опыт в сфере самостоятельной познавательной деятельности – познавательная компетентность – и опыт коммуникации и осознания значимости своей деятельности в какой-либо области – социально-коммуникативная компетентность. В статье рассматривается проблема формирования познавательной и социально-коммуникативной компетентностей учащихся. Показано, что данные компетентности являются ключевыми мета- и кросс-компетентностями личности, стратегии психолого-педагогического сопровождения их формирования могут проектироваться и осуществляться как единый процесс. Эффективной средой формирования опыта в сфере саморегулируемого познания, коммуникативного опыта и осознания личной значимости познавательной деятельности выступает процесс обучения учебным предметам, а условием и средством – интерактивные формы обучения. В данном контексте рассмотрены особенности реализации дифференцированно-групповой форма организации работы учащихся. Результаты исследования, изложенные в статье, вносят вклад в решение проблемы реализации компетентностного подхода в образовании.

Ключевые слова


компетентностный подход в образовании; познавательная компетентность; социально-коммуникативная компетентность; формирование компетентности у учащихся; интерактивные формы обучения; дифференцированно-групповая работа учащихся

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Verbitskiy A.A. Kompetentnostnyy podkhod i teoriya kontekstnogo obucheniya: Materialy k chetvertomu zasedaniyu metodologicheskogo seminara 16 noyabrya 2004 g. [Competence approach and the theory of contextual learning: Ma-terials for the fourth session of the methodological seminar November 16, 2004]. Moscow: Issled. tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov. 2004. 84 p.

Dolovova N.N. Formirovanie kommunikativnoy kompetentnosti studentov v pedagogicheskom prostranstve tekhnicheskogo vuza : Na primere kursa "Inostrannyy yazyk" [Formation of the communicative competence of students in the pedagogical space of a technical college: the example of a course "Foreign Language"]: Avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Ul'yanovsk, 2003. 26 p.

Dontsov A.I. Psikhologiya kollektiva (Metodologicheskie problemy issledo-vaniya) [Psychology of the collective (Methodological problems of research)]. Mos-cow: Izd. Mosk. un., 1984. 208 p.

Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical Psychology]. Moscow: Logos, 2000. 384 p.

Kvinn V. Prikladnaya psikhologiya [Applied Psychology]. St. Petersburg: Izdatel'stvo "Piter", 2000. 560 p.

Komissarova M.N. Razvitie poznavatel'noy kompetentnosti starsheklassnikov v uchebnom protsesse [Development of cognitive competence of senior pupils in the educational process]: Dis. … kand. ped. nauk. Magnitogorsk, 2006. 209 p.

Kotov V.V. Organizatsiya na urokakh kollektivnoy deyatel'nosti uchash-chikhsya [The organization of collective activities of students on the lessons]: Avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Ryazan', 1977. 22 p.

Krasnoborova A.A. Kriterial'noe otsenivanie kak tekhnologiya formirovani-ya uchebno-poznavatel'noy kompetentnosti uchashchikhsya [Criteria-based assess-ment as a technology of formation of learning-cognitive competence of students]: Diss. … kand. ped. nauk. Perm', 2010. 217 p

Matyukhina M.V. Motivatsiya ucheniya mladshikh shkol'nikov [Motivation of teaching of younger schoolchildren]. Moscow: Izd. APN SSSR, 1984. 144 p.

Nesterova I.N. Formirovanie kommunikativnoy kompetentnosti u studentov pedvuza sredstvom resheniya situativnykh kommunikativnykh pedagogicheskikh zadach [Formation of communicative competence of students of pedagogical high school by addressing situational communicative pedagogical exercises]: Avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk. St. Petersburg, 2007. 24 p.

Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standar-ta srednego (polnogo) obshchego obrazovaniya: Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii (Minobrnauki Rossii) ot 17 maya 2012 g. №413. [On approval of the federal state educational standards of secondary (complete) general education: Order of the Ministry of Education and Science (MES of Russia) on May 17, 2012. №413]. http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html (accessed De-cember 15, 2013).

Platonov K.K. O sisteme psikhologii [On the system of Psychology]. Mos-cow: Mysl', 1972. 212 p.

Pustovoytov V.N. Poznavatel'naya kompetentnost' starsheklassnikov : sushchnost' kategorii i korrelyaty [Cognitive competence of senior pupils: essence of the category and correlates] // European Social Science Journal. no. 2 (2012): 102-109.

Pustovoytov V.N. Poznavatel'naya kompetentnost' starsheklassnika, formiruemaya v protsesse obucheniya matematike: osobennosti i sistemnaya model' [Cognitive competence of senior pupils generated in the process of mathematics learning: features and system model] // The Emissia. Offline Letters. February, 2013. ART 1970. St. Petersburg, 2013. : http://www.emissia.org/offline/2013/1970.htm (accessed February 5, 2014).

Pustovoytov V.N. Poznavatel'naya samostoyatel'nost' – klyuchevaya kom-petentsiya i kompetentnost' lichnosti [Cognitive independence – the key competence and competencies of the person] // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. no. 3 (2010): 290-294.

Rean A. A., Kolominskiy Ya. L. Sotsial'naya pedagogicheskaya psikhologiya [Social pedagogical psychology]. St. Petersburg: Piter Kom, 1999. 416 p.

Renzulli Dzh. S., Ris S.M. Model' obogashchayushchego shkol'nogo obucheniya : prakticheskaya programma stimulirovaniya odarennosti detey // Os-novnye sovremennye kontseptsii tvorchestva i odarennosti / Pod red. D.B. Bo-goyavlenskoy [Model of the enriching learning in school: practical program to stimu-late children's giftedness // Basic modern concepts of creativity and giftedness / ed. D.B. Bogoyavlenskaya]. Moscow: Molodaya gvardiya, 1997. 416 p. Pp. 214–242.

Sotsial'naya psikhologiya / Pod red. E. S. Kuz'mina, V. S. Semenova [So-cial psychology / Ed. ES Kuzmin, VS Semenov]. Leningrad: LGU, 1979. 288 p.

Strategiya modernizatsii soderzhaniya obshchego obrazovaniya: Materialy dlya razrabotki dokumentov po obnovleniyu obshchego obrazovaniya / Pod red. A.A. Pinskogo [The strategy of modernizing the content of general education: Materials for the development of instruments for updating the general education / Ed. AA Pinsky]. Moscow: OOO "Mir knigi", 2001. 119 p.

Tatur Yu.G. Kompetentnostnyy podkhod v opisanii rezul'tatov i proektiro-vanii standartov vysshego professional'nogo obrazovaniya: materialy ko vtoromu zasedaniyu metodologicheskogo seminara. Avtorskaya versiya. [Competence ap-proach in description of the results and designing of the standards of higher educa-tion: materials to the second meeting of the methodological seminar. Author version] Moscow: Issled. tsentr problem kachestva podgot. spetsial., 2004. 18 p.

Umanskiy L.I. Psikhologiya organizatorskoy deyatel'nosti shkol'nikov [Psychology of organizing activity of pupils]. Moscow: Prosveshchenie, 1980. 160 p.

Urok v vos'miletney shkole / Pod red. M.A. Danilova [Lesson in basic school / Ed. M.A. Danilov]. Moscow: Prosveshchenie, 1966. 247 p.

Khutorskoy A.V. Tekhnologiya proektirovaniya klyuchevykh i predmetnykh kompetentsiy [Technology of designing of the key and subject competences] // Inter-net-journal "Eydos". http://www.eidos.ru/journal/ 2005/1212.htm (accessed Novem-ber 14, 2010).

Cheredov I.M. Formy uchebnoy raboty v sredney shkole [Forms of schoolworks in the secondary school]. Moscow: Prosveshchenie, 1988. 160 p.

Shadrikov V.D. Lichnostnye kachestva pedagoga kak sostavlyayushchie professional'noy kompetentnosti [The personal qualities of the teacher as components of professional competence] // Vestnik Yaroslavskogo gosudarstvennogo universiteta im. P.G. Demidova. Seriya Psikhologiya. no. 1 (2006): 15-21.

Deci E. L. & Ryan R. M. Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik // Zeitschrift für Pädagogik. 1993. №39 (2). Ss. 223-238.

Friedrich H.F. & Ballstaedt St.-P. Strategien für das Lernen mit Medien // In H.F. Friedrich, G. Eigler, H. Mandl, W. Schnotz, N.M. Seel & F. Schott (Hg. ). Multimediale Lernumgebungen in der betrieblichen Weiterbildung: Gestaltung, Lern-strategien, Qualitätssicherung. Neuwied. Luchterhand, 1997. Ss. 167-265.

Hartle F. How to Re-engineer your Performance Management Process. London: Kogan Page, 1995.

Janssen J. et.al. Visualization of participation: does it contribute to success-ful computer-supported collaborative learning? / J. Janssen, G. Erkens, G. Kanselaar & J. Jaspers // Computers & Education. no. 49 (2007): 1037-1065.

Recommendations of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC) // Offi-cial Journal of the European Union. 30. 12. 2006. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF (accessed December 10, 2013).

Saab N., Van Joolingen W.R. & Van Hout-Wolters B.H.A.M. Supporting communication in a collaborative discovery learning environment : the effect of in-struction // Instructional Science. no. 35 (2006): 73-98.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2014-7-7

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования