РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Nina Vasilevna Koblova, Anna Dmitrievna Barbara


Аннотация


В статье рассмотрены факторы, влияющие на востребованность выпускников вузов на рынке труда. Обоснована необходимость создания дополнительных условий для развития компетенций через построение инновационной инфраструктуры в вузе.

Методология исследования: анализ требований работодателей к выпускникам вузов, эмпирическое исследование представлений студентов о готовности к профессиональной деятельности.

Результат: представлена комптентностная модель выпускника вуза, предложен вариант создания инновационной инфраструктуры вуза для реализации компетентностного  подхода при подготовке специалистов.


Ключевые слова


компетенции; компетентностная модель выпускника; конкурентоспособность молодых специалистов

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Viktorov A.D. Novaya paradigma obrazovaniya – shans dlya otechestvennoy sfery biznesa [A new paradigma of education – a chance for native business sphere. Rector.]. Rektor vuza. 2011. №3. p. 84-87.

Voronov M.V., Ryabova G.V., Fokina V.N. Formirovaniye i kontrol' professional'nykh kompetentnostey studentov po napravleniyu podgotovki «Ekonomika» [Formation and control of professional competence in the preparation of students of economics. The open education]. Otkrytoye obrazovaniye. 2008. №2. p. 40-47.

Dmitriyeva Y. Usloviya trudoustroystva vypusknikov vuzov na rynke truda [Conditions of employment of graduates in the labor market. Personnel management]. Kadrovik. Kadrovyy menedzhment. 2008. №8. Rezhim dostupa: http://hr-portal.ru/article/usloviya-trudoustroystva-vypusknikov-vuzov-na-rynke-truda (accessed June 10, 2014).

Yegorova E.P. Sovremennyye sotsial'no-ekonomicheskiye usloviya i obshchestvennyye trebovaniya k lichnosti spetsialista [A modern social-economic conditions and societal demands for the personality of specialist. A modern high- technology]. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii. 2007. №4. р. 48–49.

Nosko I.V. Model' vypusknika kak osnova formirovaniya kompetentsiy studentov v protsesse vuzovskoy podgotovki [Model of the graduate as a basis of competencies formation by high school preparation]. Vladivostok, 2007. 200 p.

Psikhologiya i pedagogika [Psychology and pedagogy.]/ Nikolayenko V.M., Zalesov G.M., Andryushina T.V. i dr.; otv. red. V.M. Nikolayenko. – M.: INFRA-M; Novosibirsk: NGAEiU, 2000. 175 p.

Stolyarenko A.M. Psikhologiya i pedagogika [ Psychology and pedagogy]. – M.: YUNITI-DANA, 2004. 423 p.

Khutorskoy, A.V. Klyuchevyye kompetentnosti kak komponent lichnostno-oriyentirovannoy paradigmy obrazovaniya [Key competence as a component of student-centered educational paradigm]. Narodnoye obrazovaniye. 2003. № 2. p. 18-23.

Shadrikov V.D. Novaya model' spetsialista: innovatsionnaya podgotovka i kompetentnostnyy podkhod [The new model of the specialist: innovative training and competence-based approach]. Vysshee obrazovaniye segodnya, 2004. № 8. p. 26-31.

Yalalov F.G. Deyatel'nostno-kompetentnostnyy podkhod k praktiko-oriyentirovannomu obrazovaniyu [Action-competence approach to practice-oriented education]. Eydos. http://www.eidos.ru/journal/2007/0115-2.htm (accessed May 30, 2014).
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2014-6-7

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования