ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАНИЮ МОБИЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Yuliya Vadimovna Naidanova


Аннотация


Цель. Статья посвящена проблеме подготовки педагогов к воспитанию мобильности подростков в системе дополнительного профессионального образования. Автор ставит своей целью описать модель подготовки педагогов к воспитанию мобильности подростков и комплекс организационно-педагогических условий ее реализации.

Методы. Основу исследования образуют теоретические (теоретический анализ и синтез информации, содержащейся в педагогической, психологической литературе по проблеме исследования, моделирование) методы исследования.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что автор дает определение понятия «подготовка педагогов к воспитанию мобильности подростков», описывает модель подготовки педагогов к воспитанию мобильности подростков, которая состоит из ориентирующего, содержательно-методического и диагностико-оценочного компонента; стадий проектирования и реализации программы воспитания мобильности подростков; блока разработки и реализации программ самовоспитания мобильности; предлагает комплекс организационно-педагогических условий реализации модели, который включает создание единой информационно-образовательной среды для слушателей образовательной программы дополнительного профессионального образования; педагогическую фасилитацию самовоспитания мобильности слушателей; непрерывную обратную связь как основу для организации продуктивно-творческого сотрудничества субъектов образовательного процесса.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть применены для подготовки педагогов к исполнению новых трудовых функций в системе дополнительного профессионального образования.


Ключевые слова


подготовка педагогов к воспитанию мобильности подростков; модель подготовки педагогов к воспитанию мобильности подростков; комплекс условий реализации модели

Полный текст:

PDF>PDF PDF>PDF

Литература


Amirova L.A., Amirov A.F. Razvitie kachestv mobil’noy lichnosti na etape doprofessional’noy sotsializatsii [Development of mobile qualities of the personality at the stage of pre professional socialization]. Ufa: Vagant Publ., 2011, 194 p.

Bogomolova E.V., Vasina O.S. Kazanskiy pedagogicheskiy zhurnal [Kazan pedagogical journal], 2016, no. 2–1 (115), pp. 17–20.

Gosudarstvennaya programma Rossiyskoy Federatsii «Razvitie obrazovaniya» na 2013–2020 gody [State program of the Russian Federation “Development of education” for 2013-2020]. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146497 (accessed March 15, 2017).

Grevtseva G.Ya. Grazhdanskoe vospitaniya kak faktor sotsializatsii shkol’nikov: Avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk [Civic education as a factor of socialization of students: Abstract of Doct. Diss.]. Chelyabinsk, 2006, 44 p.

Koryabkina E.V. Pis’ma v Emissiya. Offlayn: elektronnyy nauchnyy zhurnal [Internet-Journal “The Emissia.Offline Letters”], 2012, no. 4, pp. 1782.

Kotlyarova I.O. Innovatsionnye sistemy povysheniya kvalifikatsii [Innovative system of professional development]. Chelyabinsk: YuUrGU Publ., 2008, 320 p.

Kotmakova T.B. Psikhologiya i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo primeneniya: sbornik materialov VII Vseros-siyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Psychology and pedagogy: methods and problems of practical application: proceedings of the VII all-Russian-Russian scientific-practical conference], Novosibirsk, 2009, pp. 119–124.

Kuznetsova E.N. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2012, no. 3, pp. 177–177.

Nikitin E.M. Voprosy obrazovaniya [Questions of education], 2005, no. 4, pp. 164–174.

Plaksina N.A. Vospitanie tolerantnosti mladshikh shkol’nikov k detyam s osobymi obrazovatel’nymi potrebnostyami: Avtoref. dis. ... kand. ped. nauk [The upbringing of tolerance of Junior schoolchildren children with special educational needs: Abstract of Cand. Diss.]. Volgograd, 2016, 24 p.

Proekt Kontseptsii razvitiya nepreryvnogo obrazovaniya vzroslykh v Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda [The draft concept of development of adult continuing education in the Russian Federation for the period up to 2025]. http://www.dpo-edu.ru/?page_id=13095 (accessed March 15, 2017).

Professional’nyy standart «Pedagog (pedagogicheskaya deyatel’nost’ v doshkol’nom, nachal’nom obshchem, osnovnom obshchem, srednem obshchem obrazovanii)» [Professional standard “Teacher (teaching activities in pre-school, primary general, basic general, secondary general education)”]. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70435556/ (accessed March 15, 2017).

Selivanova N.L., Stepanov P.V., Shakurova M.V. Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika [Domestic and foreign pedagogy], 2014, no. 1 (16), pp. 37–45.

Serikov G.N. Obrazovanie i razvitie cheloveka [Education and development of human]. Moscow: Mnemozina Publ., 2002, 416 p.

Tonkonogaya E.P. Obrazovanie vzroslykh na rubezhe vekov: voprosy metodologii, teorii i praktiki. T. I. Sotsial’no-ekonomicheskie i pravovye predposylki razvitiya obrazovaniya vzroslykh. Kn. 1. Istoriya razvitiya obrazovaniya vzroslykh v Rossii [Adult education at the turn of the century: issues of methodology, theory and practice. T. I. Socio-economic and legal preconditions for the development of adult education. Book 1. The history of the development of adult education in Russia]. St. Petersburg: IOV RAO Publ., 2000, 114 p.

Tregubova O.G. Vospitanie ekologicheskoy kul’tury u podrostkov v usloviyakh obrazovatel’noy sredy shkoly: Avtoref. dis. ... kand. ped. nauk [Education of ecological culture of teenagers in conditions of educational environment of the school: Abstract of Cand. Diss.]. Perm’, 2015, 23 p.

Sorokin P.A. Social and Cultural Mobility. http://goo.gl/fZ4JsT (accessed March 15, 2017).
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2017-4-56-74

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования