Том 8, № 3 (2017)

Социологические исследования

Содержание

Научные обзоры и сообщения

Natalia Valerievna Eremina
PDF
6-28

Социологические исследования

Yuliya Igorevna Zorkina
PDF
30-42
Maria Reisovna Tkachenko
PDF
43-53
Elena Viacheslavovna Chernyshkova, Elena Andreevna Andriyanova, Zulfiya Zhmagildievna Arstangalieva, Marina Yevgen’yevna Chizhova, Maria Nikolayevna Kuznetsova, Valeria Ivanovna Gorshenina
PDF
54-68