Том 8, № 3 (2017)

Социологические исследования

Содержание

Научные обзоры и сообщения

Natalia Valerievna Eremina
PDF
6-28

Социологические исследования (РИНЦ)

Yuliya Igorevna Zorkina
PDF
30-42
Maria Reisovna Tkachenko
PDF
43-53
Elena Viacheslavovna Chernyshkova, Elena Andreevna Andriyanova, Zulfiya Zhmagildievna Arstangalieva, Marina Yevgen’yevna Chizhova, Maria Nikolayevna Kuznetsova, Valeria Ivanovna Gorshenina
PDF
54-68
Elena Andreevna Andriyanova, Elena Viacheslavovna Chernyshkova, Sergey Alekseevich Sidelnikov, Elena Mikhaelovna Dolgova
PDF
69-79
Yury Romanovich Wolfson, Anna Evgenevna Volchina
PDF
80-110
Sergey Viktorovich Murashchenkov, Irina Andreevna Labzina, Sofia Gennadievna Troshina
PDF
111-124
Maria Reisovna Tkachenko
PDF
125-139