№ 12 (2015)

Содержание

Естественные и технические науки

P. V. Balakshin
8-16
G. A. Pekshev, A. G. Sklyar
17-23
G. A. Pekshev, A. G. Sklyar
24-30
D. N. Anisimov
31-41
D. N. Anisimov
42-51
D. N. Anisimov
52-61
E. V. Romanenko, V. L. Koshelev
62-72
G. I. Batyrshina, L. G. Safiullina
73-81
A. E. Berdnikova
81-85
I. L. Golyand, K. A. Mukhena, N. V. Popluykova
85-93
M. D. Dzhikiya, A. A. Orlova
94-103
A. I. Zheleznov, Zheng Jia
104-114
A. Zheleznov, M. Kamenskaya, J. Zheng
115-124
A. E. Ivanitskaya
125-135
I. A. Ilyashenko, M. V. Khalina
136-145
E. V. Kashina, V. M. Kashirina
146-156
O. V. Kiseleva
156-160
Yu. O. Komarova
161-168
V. V. Kookueva
169-177
A. B. Kosolapov, N. V. Guremina, I. V. Lipkan, O. V. Gumenchuk, E. V. Garuanina
178-186
R. I. Ksenzhik, G. M. Badeyan
187-196
S. N. Kuznetsova, A. O. Egorova
197-206
I. S. Lebedeva, P. V. Lebedev, A. A. Shulimova
206-216
Yu. A. Malyshev, Yu. V. Yatskova
216-233
I. V. Minakova, E. I. Masalov
234-243
I. V. Minakova, O. G. Timofeeva
243-252