ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗНЫХ СРАВНЕНИЙ СМЕХА И ПЛАЧА

Yuliia Anatolievna Tovkaylo


Аннотация


Цель. В данной статье рассматриваются функционально-семантические особенности образных сравнений в составе сравнительных конструкций на примере образных сравнений смеха и плача.

Метод или методология проведения работы. Методологическую основу исследования составили следующие методы: метод сплошной выборки, сравнительно-сопоставительный, метод компонентного анализа, контекстуальный анализ.

Результаты. Статья посвящена детальному анализу сравнительных конструкций смеха и плача, раскрыта их структура, дана характеристика каждого компонента, классифицированы образные сравнения по особенностям их фреймовой структуры и лексической сочетаемости. Сделан вывод об универсальных, национально-специфических и гендерных признаках образных сравнений смеха и плача.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть применены в сфере лексикологии, стилистики, функциональной семантики и когнитивной лингвистики.


Ключевые слова


смех; плач; сравнение; гендер

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Alpatov V.M., Kryuchkova T.B. O muzhskom i zhenskom variantah japonskogo jazyka [On male and female versions of the Japanese language]. Voprosy jazykoznanija. M., 1980. no. 3, pp. 58–68.

Gender i jazyk [Gender and language]: Moskovskij gos. Lingvisticheskij un-t; Laboratorija gendernyh issledovanij. M.: Jazyki slavjanskoj kul’tury, 2005. 624 p.

Golovinova N.V. Sravnenija v tvorchestve M. Ju. Lermontova: gendernyj aspect [Comparisons in the works of M.Yu. Lermontov]. Filologicheskie nauki: Voprosy teorii i praktiki, Gramota, 2009. No. 2 (4), pp. 97–101.

Gorbachevich K.S. Slovar’ sravnenij i sravnitel’nyh oborotov v russkom jazyke: okolo 1300 slovarnyh statej [Dictionary of comparisons and comparative turns in the Russian language: about 1300 entries]. M.: OOO “Izdatel’stvo AST”; OOO “Izdatel’stvo Astrel’”; ZAO NPP “Ermak”, 2004. 285 p.

Guseva O.A. Mehanizmy jazykovogo predstavlenija osnovnyh harakteristik smeha kak verbal’noj reakcii [The mechanisms of linguistic representation of the main characteristics of laughter as a verbal reaction]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvistiche-skogo universiteta. Gumanitarnye nauki, 2016, no 13 (752), pp. 136–141.

Guseva O.A. Ustojchivye slovosochetanija s kljuchevym komponentom “smeh”(na materiale anglijskogo i russkogo jazykov) [Stable phrases with the key component “laughter” (based on English and Russian languages)]. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Poliparadigmal’nye konteksty frazeologii v XXI veke» [Materials of the international scientific conference “Polyparadigmatic contexts of phraseology in the XXI century”]. Izdatel’stvo: Tul’skoe proizvodstvennoe poligraficheskoe objedinenie. 2018, pp. 78–82.

Denisova G.L. Kognitivnyj mehanizm sravnenija v nemeckom jazyke [Cognitive mechanism of comparison in the German language]: avtoref. diss. kand. filol. nauk. Samara, 2009. 34 p.

Kartsevsky S.O. Sravnenie [Comparison]. Voprosy jazykoznanija. 1976, no 1, pp. 107–112.

Kondakov I.V. Vvedenie v istoriju russkoj kul’tury [Introduction to the history of Russian culture]. M.: Aspect Press, 1997. 668 p.

Konyreva I.V. Smeh i plach kak osnovanija postroenija tipologii kul’tury [Laughter and crying as the basis for building a typology of culture]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, Kul’turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2011, no 2 (8): part III. 213 p.

Lyustrova Z.N., Skvortsov L.I., Deryagin V.Ya. Druz’jam russkogo jazyka (Kniga o razvitii sovremennogo russkogo jazyka, o ego meste v socialisticheskoj kul’ture) [To the friends of the Russian language (a book on the development of the modern Russian language, about its place in socialist culture)]. M.: Znaniye, 1982. 160 p.

Milovanova M.V., Maksimova V.E. Gendernye stereotipy i sredstva ih vyrazhenija v rechi molodezhi [Gender stereotypes and means of their expression in youth speech]. Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 2, Yazyloznaniye. 2011, no. 2 (14), pp. 174–178.

Mokienko V.M., Nikitina T.G. Bol’shoj slovar’ russkih narodnyh sravnenij [A large dictionary of Russian folk comparisons]. M.: ZAO «OLMA MediaGrupp», 2008. 798 p.

Nekrasova E.A., Bakina M.A. Jazykovye processy v sovremennoj russkoj pojezii [Language processes in modern Russian poetry]. M.: Nauka, 1982. 211 p.

Sadovnikov S.A. Sravnenie kak paralogicheskij prijom v tvorchestve A.P. Platonova [Comparison as a paralogical device in works of A.P. Platonov]. Universum: Filologija i iskusstvovedenie, 2018, no. 4 (50), pp. 8–9.

Slovar’ oblastnogo Arhangel’skogo narechija v ego bytovom i jet-nograficheskom primenenii [Dictionary of the regional Arkhangelsk dialect in its domestic and ethnographic application]. SPb.: 2-e Otd-nie Akad. nauk, 1885. 198 p.

Storchak M.V. Sravnenie kak sredstvo jeksplikacii semantiki edinic leksiko-semanticheskogo polja SMEH: (Na materiale sovremennoj anglojazychnoj prozy) [Comparison as a means of explicating the semantics of units of the lexical-semantic field LAUGHTER: (Based on the material of modern English-language prose). Filol. nauki. Vopr. teorii i praktiki. Tambov, 2015, no 1-2 (43), pp. 188–191.

Tovkaylo Yu.A. Mental’nyj obraz slez (tears) v jazykovom soznanii (na primere russkogo i anglijskogo jazykov) [The mental image of tears in the linguistic consciousness (on the example of Russian and English)]. MNKO, 2019, no 6 (79), pp. 686–689.

Tomashevsky B.V. Sravnenie [Comparison]. Stilistika [Stylistics]. L.: Nauka, 1983, pp. 204–216.

Tulina T.A. O sposobah jeksplicitnogo i implicitnogo vyrazhenija sravnenija v russkom jazyke [On the methods of explicit and implicit expressions of comparison in the Russian language]. Filosofsko-istoricheskie nauki. 1973, no. 1, pp. 51–62.

Fedoseeva N.S. Funkcional’no-semanticheskoe pole sravnenija v sovremennom nemeckom jazyke [Functional-semantic field of comparison in modern German]: kand. diss. … filol. nauk. Nizhny Novgorod, 1997. 22 p.

Cheremisina M.I. Sravnitel’nye konstrukcii sovremennogo russkogo jazyka [Comparative constructions of the modern Russian language]. Novosibirsk: Nauka, 1976. 267 p.

Cherkesova Z.V. Problema gendera vo francuzskom jazyke: leksicheskij i grammaticheskij urovni [The problem of gender in the French language: lexical and grammatical levels]. Sovremennye issledovanija social’nyh problem. 2018, V. 10, no 4, pp. 224–235.

Edelsky C. The acquisition of communicative competence: recognition of linguistic correlates of sex roles. Merril-Palmer Quarterly. 1976. no 22, pp. 47–59.

Haas A. Sex-associated features of spoken language by four-, eight-, and twelve-year-old boys and girls. Paper given at the 9th World Congress of Sociology. Uppsala, Sweden. August 1978, pp. 14–19.

Minsky М. A. Framework for Representing Knowledge. The Psychology of Computer Vision/ Patrick Henry Winston (ed.). McGraw-Hill, New York (U.S.A.), 1975, pp. 71–77.
DOI: https://doi.org/10.12731/2077-1770-2020-4-323-343

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2020 Yuliia Anatolievna Tovkaylo

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2077-1770 (print)

ISSN 2218-7405 (online)