ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Sergey Viktorovich Lavrinenko


Аннотация


Цель. Статья посвящена важнейшей проблеме развития и формирования компетенций у студентов технического вуза, готовящихся к осуществлению профессиональной деятельности на высокотехнологичных предприятиях атомной энергетики. В статье анализируются различные педагогические подходы с целью выявления критериев оптимизации образовательного процесса.

Метод или методология проведения работы. Основу исследования образуют теоретические и эмпирические методы исследования.

Результаты. На основе проведенного анализа были сформулированы критерии оптимизации образовательного процесса подготовки специалистов для профессиональной деятельности на предприятиях атомной энергетики. Важнейшими факторами эффективной профессиональной подготовки студентов являются: учет требований предприятий-работодателей и индивидуальных склонностей обучающихся; развитие профессиональных компетенций; минимальные затраты усилий, средств и времени; комплексное использование различных подходов на базе современных образовательных технологий. Реализация сформулированных критериев должна способствует повышению эффективности учебного процесса, за счет эффективной реализации потенциальных возможностей обучающихся и ориентации образовательного процесса на будущую профессиональную деятельность.

Область применения результатов. Сформулированные критерии оптимизации могут быть использованы для организации образовательного процесса в системе высшего профессионального образования.


Ключевые слова


профессиональная подготовка специалистов; критерии оптимизации; контекстно-компетентностный, деятельностный, личностно-ориентированный подход

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Babansky Yu. K. Optimizatsiya protsessa obucheniya: Obshchedidakticheskiy aspect [Optimization of the learning process: Obededidaktichesky aspect]. Moscow, Pedagogy, 1977. 256 p.

Bidenko V. Kompetentsii v professional’nom obrazovanii (k osvoyeniyu kompetentnostnogo podkhoda) [Competencies in vocational education (to master the competence approach)]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii [Higher education in Russia], 2004, vol. 11, pp. 3–13.

Berezina T.N. Mnogomernaya psikhika. Vnutrenniy mir lichnosti [The multidimensional psyche. The inner world of personality]. Moscow, Per SE, 2012. 319 p.

Bespalko V.P. Programirovannoye obucheniye. Didakticheskiye osnovy [Programmed training. Didactic bases]. Moscow, Higher School, 1970. 300 p.

Verbitsky A.A. Kontekstnoye obucheniye: ponyatiye i soderzhaniye [Contextual learning: concept and content]. Eksperiment i innovatsii v shkole [Experiment and innovation in school], 2009, vol. 4, pp. 8–13.

Verbitsky A.A. Kontekstno-kompetentnostnyy podkhod k modernizatsii obrazovaniya [Context-competence approach to education modernization]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii [Higher education in Russia], 2010, vol. 5, pp. 32–37.

Verbitsky A.A., Dubovitskaya T. D. Konteksty soderzhaniya obrazovaniya [Contexts of the content of education]: monograph. Moscow, Alfa. 2003. 80 p.

Verbitsky A.A., Kurylev A.S., Ilyazova M.D. Osnovnaya obrazovatel’naya programma v kontekstno-kompetentnostnom formate [The main educational program in the context-competence format]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii [Higher education in Russia], 2011, pp. 66–71.

Dubova M.V. Kompetentnostnyy podkhod sredi sovremennykh pedagogicheskikh podkhodov v sisteme obshchego obrazovaniya [Competence approach among modern pedagogical approaches in the system of general education]. Integratsiya obrazovaniya [Integration of education], 2010, vol. 1, pp. 59–63.

Zeer E.F. Modernizatsiya professional’nogo obrazovaniya: Kompetentnostnyy podkhod [Modernization of vocational education: Competence approach]. Obrazovaniye i nauka [Education and science], 2004, vol. 3 (27), pp. 42–52.

Zeer E.F., Symanyuk E.E. Kompetentnostnyy podkhod kak faktor realizatsii innovatsionnogo obrazovaniya [Competence approach as a factor in the implementation of innovative education]. Obrazovaniye i nauka [Education and Science], 2011, vol. 8, pp. 3–14.

Logutova E.V., Karymova O.S., Biktina N.N., Yakimanskaya I.S. Psikhologicheskaya bezopasnost’ obrazovatel’noy sredy: teoriya i issledovaniya [Psychological safety of the educational environment: theory and research]. Monograph. Stavropol: Center for Scientific Knowledge “Logos”, 2016. 165 p.

Ogorodnikov I.T. Optimal’noye usvoyeniye uchashchimisya znaniy i sravnitel’naya effektivnost’ otdel’nykh metodov obucheniya v shkole: Sbornik statey [Optimal learning by students of knowledge and comparative effectiveness of individual teaching methods in school: Collection of articles]. Moscow, Education of the RSFSR. State. Ped. Institute of. V. I. Lenin, 1972. 352 p.

Piralova O.F. Kontseptsiya optimizatsii obucheniya professional’nym distsiplinam studentov inzhenerno-tekhnicheskikh vuzov [The concept of optimizing the teaching of professional disciplines for students of engineering and technical universities. Diss. doct. of ped. sci.]. Volgograd, 2013. 44 p.

Poletaeva M.I. Lichnostno-oriyentirovannyy podkhod k rabote s vuzovskim uchebnikom inostrannogo yazyka: avtoref. dis.. kand. ped. Nauk [Personally oriented approach to work with the university textbook of a foreign language: the author’s abstract. Diss. cand. psy. sci.]. Moscow, 2015. 28 p.

Polyakov N., Shadrikov N., Gromyko V., Davydov Yu., Zinchenko V., Nikandrov V. Izmeneniye v soderzhanii i otsenke kachestva obrazovaniya i obrazovatel’nykh tekhnologiy [Change in the content and evaluation of the quality of education and educational technologies]. Alma mater (Vestnik vysshey shkoly) [Alma mater (Herald of Higher School)], 1998, vol. 3. p. 17.

Rubinshtein S.L. Osnovy obshchey psikhologii [The foundations of general psychology]: in 2 volumes. V.1-ed. Moscow, Pedagogy. 1989. 488 p.

Safin R.S., Suchkov V.N. Novyye tekhnologii podgotovki inzhenerov stroitel’nykh spetsial’nostey [New technologies for the training of engineers of construction specialties]: monograph. Kazan, 2000. 252 p.

Sokolova I.Yu., Borisova E.E. Lichnostnyy potentsial cheloveka i yego razvitiye v obrazovatel’nom protsesse zhiznedeyatel’nosti [Personality potential of a person and its development in the educational process of life activity]. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii [Modern high technology], 2016, vol. 6–2, pp. 421–426.

Sokolova I.Yu., Zyubanov V.Yu. Psikhologo-pedagogicheskiy podkhod k razvitiyu lichnostnogo potentsiala, sokhraneniyu zdorov’ya i kachestvu obrazovaniya podrastayushchego pokoleniya [Psychological and pedagogical approach to the development of personal potential, preservation of health and quality of education of the younger generation]. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii [Modern science-intensive technologies], 2016, vol. 6–1, pp. 203–208.

Fedotova O.I. Kontekstnoye obucheniye v kompetentnostnom podkhode [Contextual training in the competence approach]. Vestnik razvitiya nauki i obrazovaniya [Bulletin of the development of science and education], 2009, vol. 3, pp. 80–81.

Khutorskoy A.V. Klyuchevyye kompetentsii kak komponent lichnostno-oriyentirovannogo obrazovaniya [Key Competencies as a Component of Person-Oriented Education]. Narodnoye obrazovaniye [Public Education], 2003, vol. 2, pp. 58–64.

Yakimanskaya I.S. Kontseptsiya lichnostno oriyentirovannogo obrazovaniya [The Concept of Personally Oriented Education]. Uchenyye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta [Uchenye zapiski Petrozavodsk State University], 2010, vol. 5 (110), pp. 36–40.

Yakimanskaya I.S. Pedagogicheskaya psikhologiya (osnovnyye problemy): Ucheb. posobiye [Pedagogical psychology (main problems): Proc. Allowance]. Moscow, Voronezh: NGO “MODEC”, 2008. 548 p.

Yakovleva I.G. Kontekstnyy podkhod v sisteme prioritetnykh podkhodov, obespechivayushchikh realizatsiyu i konkretizatsiyu lichnostno-oriyentirovannoy paradigmy srednego professional’nogo obrazovaniya [Contextual Approach in the System of Priority Approaches Ensuring the Realization and Specification of the Personally Oriented Paradigm of Secondary Vocational Education]. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurna [Siberian Pedagogical Journal], 2011, vol. 12, pp. 35–41.

Belskaya E., Moldovanova E., Rozhkova S., Tsvetkova O., Chervach M. University smart guidance counselling. Smart Innovation, Systems and Technologies, 2016, no. 59, pp. 39-49. DOI: 10.1007/978-3-319-39690-3_4.

Dewey J. Psychology and social practice. Psychological Review, 1900, 7 (2), pp. 105–124.

Hattie J., Biggs J., Purdie N. Effects of learning skills interventions on student learning: A meta-analysis. Review of Educational Research, 1996, 66 (2), pp. 99–136.

Lavrinenko S.V., Ikonnikova P.K. The effectiveness of information and communication technologies in the educational process. Proceedings – 2016 11th International Forum on Strategic Technology, IFOST 2016, 7884296, pp. 465–468. DOI: 10.1109/IFOST.2016.7884296.

Lavrinenko S., Yankovsky S., Gubin V., Larionov K. Increase of engineering students training level. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, no. 206. pp. 278-283. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.10.025.

Mkrttchian V., Amirov D., Belyanina L. Optimizing an online learning course using automatic curating in sliding mode. Optimizing K-12 Education through Online and Blended Learning, 2016, pp. 213–224.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2017-7-175-192

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования