№ 5 (2015)

Содержание

Юридические исследования

Natalya Valerevna Artser
8-14
Elena Evgenyevna Dubovaya
15-27
Vyacheslav Victorovich Naumov, Elena Vladimirovna Fomenko, Aleksandra Mikhailovna Stankevich
28-35

Политология

Jibek Toktobaeva Abdikerimova
36-45

Экономика

Galina Dmitrievna Gritsenko, Tatiana Fiodorovna Maslova
46-56
Elena Vladimirovna Deryabina, Irina Valentinovna Danilova
57-72
Elena Vladimirovna Deryabina, Irina Gennadyevna Ilyina
73-87
Arthur Viktorovich Zamryga
88-100
Ekaterina Leonidovna Lutsenko, Polina Sergeevna Nikolaeva
101-110
Ekaterina Viktorovna Medvedeva
111-119
Elena Vitalyevna Shkarupeta
120-132