№ 2.1 (2015)

Содержание

Естественные и технические науки

L. V. Zakharov, A. V. Gulidova, V. T. Zubkova, A. O. Dubrovina
519-526
M. I. Zeynalov, V. M. Fedorov
527-538
V. M. Karkavin
539-553
G. M. Klevchenkov
554-562
V. M. Kuimova, V. Yu. Nikolskaya
563-567
V. M. Kuimova, S. E. Palchevskaya
568-571
S. I. Mayorova
572-583
Y. A. Mishagina
584-592
N. V. Pugach
593-598
E. T. Stepanova, V. N. Manokhina
599-615
V. N. Filipova, P. A. Preobrazhensky
616-622
E. N. Sheremetyeva
623-638
G. Yu. Ellansky, I. Yu. Khudonogov, L. A. Yakimenko, A. S. Timchenko
639-653
A. N. Egorov, E. V. Krivolapovа
654-659
N. A. Kobzeva, M. A. Iuzhakova, A. Y. Mantina
660-664
M. V. Kuimova, V. Yu. Belyankov
665-668
E. D. Nikonova, D. I. Nikonov, N. A. Kobzeva
669-675
E. D. Nikonova, I. S. Ovchinnikova, N. A. Kobzeva A.
676-679
R. V. Ershova, E. A. Privalova
680-689
N. F. Kushnerova, V. Y. Merzlyakov, E. S. Drugova, T. V. Momot, S. E. Fomenko, V. G. Sprygin
690-696
V. E. Lebedev
697-710
D. O. Sivakov
711-719
O. N. Skorobogatova
720-732
P. A. Koshakin, L. V. Kamyshovа
733-748