№ 7.9 (2015)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

I. A. Ageev, V. A. Podlesny
3172-3181
A. V. Danshin
3182-3193
E. A. Efimova
3194-3208
P. A. Kolpakov
3209-3220
P. A. Kolpakov
3220-3231
N. Ju. Kuleshova
3232-3243
O. Yu. Repukhova
3243-3253
Y. I. Altman
3254-3269
F. N. Denisenko, O. N. Finogenova
3270-3283
E. V. Kritykh
3283-3289
L. V. Matantseva, T. N. Tshirovskaya
3290-3300
A. P. Preobrazhensky, O. N. Choporov
3301-3308
O. L. Moskalenko, A. S. Pulikov
3308-3314
A. S. Pulikov, O. L. Moskalenko
3314-3322
H. A. Steblyak
3322-3334
H. A. Steblyak
3334-3346
O. N. Tuzova, I. N. Kardakova
3346-3357
O. V. Khodakovskaia, A. N. Tarasevich
3358-3364
L. V. Anzhiganova
3365-3372
S. V. Astvatsaturov
3372-3383
I. V. Aster, T. N. Kovalenko, A. P. Feklistova
3384-3395
D. A. Braznikov
3396-3399
S. V. Guzenina, I. A. Sletkov, A. A. Ivanishin, S. Y. Ejov
3400-3409
A. V. Erastova, N. V. Zhadunova
3410-3421
M. A. Zakharova, S. V. Chusovlyanova, P. G. Sartakov, M. S. Belikova
3422-3426
A. A. Zakharova
3427-3434
R. N. Ibragimov, M. V. Kashirina
3435-3452
T. Y. Kirilina, K. V. Lapshinov, V. V. Grigorenko
3453-3463
S. S. Demidova, V. G. Semenova
3463-3475
E. D. Khafizov
3475-3486
R. M. Yanbukhtin
3487-3499