№ 5.2 (2015)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

P. P. Almurzin, V. V. Bandurov, M. V. Kirsanova
576-590
A. A. Akhmetov, A. G. Kafiyatullina, M. A. Akhmetov
591-602
E. S. Belevskaya
603-612
S. N. Vikzhanovich
612-617
I. S. Volegzhanina, S. V. Chusovlyanova
617-631
N. M. Gavrilova, I. A. Donkova, Y. A. Plotonenko, A. A. Stupnikov
631-643
Z. Sh. Gadzhieva, P. T. Shakhnazarova
643-657
E. V. Galitsa
658-672
N. I. Gerches
672-687
V. M. Golovko
688-696
E. R. Gurbatova
696-706
I. I. Derecha
707-719
M. S. Dubov, N. K. Kandzyuba, P. S. Mazinov, D. A. Sidorenkov
719-722
S. U. Zhdanova, A. V. Shavcunova, Е. А. Kuchcova
722-734
K. P. Zaitceva
735-744
A. V. Zimin
745-759
O. V. Karunnaya
760-772
L. G. Korol, I. V. Malimonov, D. V. Rakhinskiy
772-786
T. V. Korotovskih, Y. S. Pyashkyr
786-801
E. V. Krutykh, A. V. Krutykh
801-810
S. K. Kudryashova, D. V. Kizhaeva, T. N. Sorokina
810-823
M. V. Kuimova, A. M. Rashidov
824-828
T. I. Kulikova, N. V. Osipova
828-842