№ 5.6 (2015)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

O. A. Azarova, I. A. Kudryashov
2008-2022
A. K. Boyko, E. V. Velichko
2022-2032
T. A. Nesterova
2032-2041
E. A. Vinogradova
2041-2054
E. B. Voronina
2055-2063
G. S. Galyamova
2064-2072
A. S. Zemlyanaya
2072-2086
I. A. Kazilina
2086-2100
E. V. Kalinina
2100-2113
N. V. Kovalchuk
2113-2123
O. A. Kosova
2123-2139
S. Yu. Kravchenko
2140-2152
D. A. Minina
2153-2165
A. Y. Mironina, I. S. Shishkina
2166-2175
Urgamal Ravdanjamts
2175-2189
E. V. Rakitina
2189-2201
N. E. Levitskaya
2201-2215
E. V. Adieva
2216-2233
Y. V. Tarasova
2233-2246
N. A. Filatova
2247-2262
A. A. Khadynskaya
2262-2277
V. O. Chernysheva
2278-2291
N. A. Yakovleva
2291-2300