№ 5.2 (2014)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

V. I. Zlotkovsky
566-576
M. V. Kashirina
577-584
N. V. Nyatina
585-593
S. N. Pankova
594-604
R. A. Sviridov
605-617
T. S. Sorokina-Zenko
618-625
I. V. Bashkova
626-632
I. V. Bashkova
633-642
A. G. Gribkov, N. L. Kolchikova
643-651
O. N. Ivanishcheva
652-658
O. O. Korolkova
659-668
O. V. Kuznetsova
669-675
O. V. Kuznetsova
676-684
V. I. Litovchenko
685-693
A. Y. Mironina, I. S. Shishkina
694-701
E. V. Holodkovskaja
702-712
E. V. Antipina
713-715
P. G. Makuhin
716-725
E. V. Mochalov, L. V. Shukshina, M. A. Eldin, O. V. Mizonova
726-731
E. V. Mochalov, L. V. Shukshina, M. A. Eldin, O. V. Mizonova
732-739
T. V. Naumova
740-748
A. V. Nozdrunov
749-758
V. A. Pestrikov, N. E. Khabibova, L. L. Pestrikova, O. I. Policy
759-768
I. B. Alexandrova, N. A. Baranova, T. V. Zykova
769-774
N. V. Guremina, I. N. Drozdov
775-782
S. A. Ivanova
783-793
Y. M. Ievskaya
794-803
E. A. Nazarov
804-811
I. V. Novikova, T. A. Tryukhan
812-819
I. V. Novikova, J. E. Tsapko
820-829
A. A. Sozinova
830-834
D. V. Tyutin
835-842
O. V. Buzova
843-849
Y. V. Vasileva
850-858
V. O. Goncharov, A. A. Kurdyukova, T. V. Kapelko
859-868
E. E. Popova
869-878
T. I. Khakimov
879-884
E. A. Shurupova
885-892