№ 11.5 (2014)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

A. A. Yusupova
1718-1730
A. A. Yusupova
1731-1743
O. I. Filippova
1744-1759
O. B. Stupnikova, Yu. A. Zeremskaya
1760-1765
T. A. Sukhomlina
1766-1783
E. B. Savelyeva
1784-1793
M. V. Kuimova, D. A. Polyushko
1794-1798
M. V. Kuimova, T. S. Mylnikova, A. M. Kondranova
1799-1804
M. V. Kuimova, V. Yu. Belyankov
1805-1810
O. V. Kuznetsova
1811-1824
E. A. Krupina
1825-1831
N. A. Kobzeva, A. E. Pronina
1832-1837
N. A. Kobzeva, I. S. Ovchinnikova
1838-1846
N. A. Kobzeva, E. D. Nikonova
1847-1856
O. N. Volobueva
1857-1871
E. I. Vinnik
1872-1885
N. G. Bogachenko
1886-1897
M. O. Belmesova
1898-1917
O. V. Anikina, E. V. Yakimenko
1918-1925
S. N. Stepura
1926-1939
Z. Ya. Selitskaya
1940-1951
S. N. Pyatkin
1952-1966
T. A. Nesterova
1967-1981
G. M. Zhamaletdinova
1982-1997
N. L. Potanina, M. V. Rodina
1998-2015