№ 7.5 (2015)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

Anna Jaroslavovna Balanyk
1706-1720
Svetlana Aleksandrovna Ryabkova
1721-1742
Anastasia Sergeevna Policheva
1743-1756
Evgeny Igorevich Bazhan
1757-1779
Anna Alexandrovna Ozerina
1780-1793
Olga Valeryevna Kukharchuk, Larisa Valentinovna Shipova
1794-1811
Irina Arkadevna Grigorieva
1812-1828
Alena Doroshkevich, Olga Nikolaevna Finogenova
1829-1838
Anna Vladimirovna Lakomskaia
1839-1853
Mikhail Urievich Kuzmin
1854-1869
Alexander Nikolaevich Neverov, Andrey Anatolievich Vasiliev, Gulnara Gizzatovna Gubaidyllina
1870-1885
Olga Vasilievna Tutynina, Antonina Timofeevna Yegorova
1886-1898
Viktor Ryurikovich Tsylev
1899-1927
Yulia Yuriyevna Chilipеnok
1928-1963
Oksana Amrihudovna Shurova, Andrey Vladimirovich Pavlov, Vladimir Fedorovich Kapitonov
1964-1977
Viktoria Lvovna Syazi
1978-1989
Olesya Olegovna Belousova
1990-2005
Dmitry Alexandrovich Samarin
2006-2017
Marina Germanovna Mosolkova
2018-2030
Tatyana Nikolaevna Solovyeva
2031-2048
Elena Evgenevna Sokolova, Elena Aleksandrovna Khrapenkova
2049-2074
Anna Alexeevna Novozhilova, Evgenia Alexandrovna Shovgenina
2075-2092
Larissa Victorovna Tatarinova
2093-2111
Natalya Lavrentevna Kolchikova, Larisa Ilinichna Chebodaeva
2112-2124
Natalya Nikolayevna Balabas
2125-2136